Humanitaarainete aineühendus

Humanitaarainete aineühenduse tegevuses osalevad kõik meie kooli eesti, vene, saksa, prantsuse ja inglise keele pedagoogid, kes huvituvad ühistegevuse kaudu oma panuse andmisest või peavad vajalikuks teiste sama valdkonna vastu huvitundvate pedagoogidega mõtteid vahetada. Samuti oleme kaasanud ajaloo ning ühiskonnaõpetuse õpetaja.
Ainesektsiooni üks olulisemaid ja vastutusrikkamaid ühistegevusi on meie kooli õpilasvõistluste ja -ürituste läbiviimine.
Oma tegevuse planeerimiseks ja korraldamiseks toimuvad ainesektsioonil koosolekud. Ainesektsioon on valinud omale juhi, kes igapäevaselt esindab ainesektsioonis osalejate ühiseid huve ning korraldab ainesektsiooni tegevust. Hetkel juhib aineühendust Annika Riismaa.

VÕÕRKEELTE ÕPETAMINE
Meie koolis õpetatakse 4 võõrkeelt.
A-võõrkeeleks on inglise keel alates 1. klassist ühe nädala tunniga, alates 3. klassist 4 nädalatunniga. Seoses III kooliastmes õpilaste tunnikoormuse suurenemisega  toimub inglise keele õpe alates 7. klassist 3 korda nädalas, kuid õppetöö toimub gruppides. 5. klassist alates on võimalik vabaainena õppida 1 tund nädalas prantsuse keelt. 6. klassi õpilased saavad valida oma B- võõrkeeleks saksa või vene keele kolme nädalatunniga.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis võõrkeeli õpetavad õpetajad on kõik vastavalt kvalifitseeritud oma ala professionaalid. Õpetajad on usinad võtmaks osa erinevatest koolisisestest ning koolivälistest koolitustest.
Võõrkeeleõpetus Pärnu Kuninga Tänava põhikoolis annab õpilastele keeleoskuse, mis võimaldab autentses keelekeskkonnas iseseisvalt toime tulla. Õpilane omandab keele kui suhtlusvahendi, võõrkeeleoskus on kaasaegses ühiskonnas ülimalt oluline, et olla maailmakodanik. Keeleõpe on seotud üldise kultuurilise tausta vahendamisega ning oma võimete arendamisega: iga võõrkeele õppimine treenib mälu, suhtlemisoskust, analüüsivõimet, sotsiaalseid oskusi ning abstraktset mõtlemisvõimet, toetab loovat lähenemist ja probleemilahendusoskust.
Kuna kool osaleb erinevates rahvusvahelistes projektides, annab see võimaluse võõrkeelt praktiseerida ning luua sõprussidemeid üle Euroopa.

AJALUGU JA ÜHISKONNAÕPETUS 2019./2020. õppeaastal

Algaval õppaastal teeme ajaloos ja ühiskonnaõpetuses tihedat koostööd Pärnu Muuseumiga. Viiendate klassidega osaleme fonditunnis, kus tutvume muuseumi “telgitagusega” ning kuuendate klassidega osaleme arheoloogia töötoas, kus tutvume selle valdkonnaga. Kevadel korraldame koostöös muuseumiga seitsmendatele ja kaheksandatele klassidele väliekskursioone, kus jalutame Pärnu kujutletaval keskaegsel linnamüüril ning tutvume uusaja olulisemate objektidega. Samuti tutvume oma kodulinnaga kui Eesti Vabariigi sünnilinnaga.

Ühiskonnaõpetuses teeme koostööd Töötukassaga, kasutame nende poolt pakutud maksu ja tööturualaseid õpitubasid. Eesti kohtusüsteemi õppimisel käime kindlasti Pärnu Maakohtus ning kohalike omavalitsuste teema läbimisel, teeme ringkäigu Pärnu Linnavalitsuses.

Oktoobrist kuni veebruarini toimub ettevalmistus ajaloo olümpiaadiks, mille piirkonnavoor toimub 8.02.2020 ning üleriigiline voor 21.03.2020.

26.11 tähistame kodanikupäeva ning koostöös ERASMUS+ projektiga „TODAY ALONE, TOMORROW IN A TEAM!“ – CREATIVE LEARNING FOR AN INCLUSIVE SCHOOL, teeme põnevaid tunde laste õiguste ning eurooplaseks olemise teemadel. Antud teemade põhjal valmivad koomiksid, plakatid, esseed jne.

Märts-juuni – ettevalmistumine 9. klassi ühiskonnaõpetuse lõpueksamiks.

Õppeaasta vältel osaleme jooksvalt ka erinevatel konkursidel (nt. Riigikohtu poolt korraldataval kaasuskonkursil).

KOOLILEHT
Koolileht Kuninga Kuulutaja antakse välja kaks korda aastas. Toimetusse kuuluvad hetkeseisuga 5.–8. klassi noored, kes kajastavad õpilaste rõõme ja muresid, annavad ülevaate päevakajalistest sündmustest nii koolis kui mujal ning pakuvad kooliperele võimalust meelt lahutada. Loomulikult on lehes olemas ka õpilaste omaloomingu nurgake. Koolilehe meeskonda juhendab emakeeleõpetaja Kristiina Hunt.