VEPA

Tervise Arengu Instituut viib ellu programmi VEPA Käitumisoskuste Mäng.

Mis on VEPA Käitumisoskuste Mäng?
VEPA Käitumisoskuste Mäng on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab õpitegevuste ajal. Metoodika eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng lihtsustab rakendava õpetaja tööd, muudab õpitegevused mängulisemaks ja parendab õpilaste igapäevaelu. VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine programm, metoodika mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud.

Kellele on VEPA metoodika mõeldud?
VEPA metoodika koosneb tõenduspõhistest töövahenditest ja märguannetest, mille kasutamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise ja emotsioonide kontrollimiseks. Metoodika sobib kasutamiseks kõikides vanustes õpilastega. Eriti mõjus on aga metoodika algklassi õpilaste seas, sest aitab õpilastel kooliga kohaneda ja õppida kokkulepetest kinni pidama. VEPA programm ongi seetõttu suunatud just algklasside õpetajatele.

Miks kasutada VEPA metoodikat?
VEPA on üks maailma tunnustatuim universaalennetuse meetod, mille elementide kasutamine vähendab korrarikkumisi klassis. Metoodika ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. Õpimotivatsioon, koostööoskus, suutlikus oma emotsioonidega toime tulla, on kõik aspektid, mis metoodika järjepideval kasutamisel paranevad. Uuringud on leidnud, et VEPA kasutamine aitab muuhulgas ennetada õppeedukuse langemist, vaimse tervise häirete tekkimist, sõltuvusainete tarvitamist, kuritegelikku käitumist jpm.

Käitumisoskuste Mängu viib ellu Tervise Arengu Instituut, elluviimist toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Siseministeerium projektiga “Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine“.

VEPA Käitumisoskuste Mäng ja Tevise Arengu Instituut kuulub Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni, kus löövad kaasa ka veel organisatsioonid nagu Eesti Õpilasesinduste Liit programmiga Salliv kool, MTÜ Lastekaitse Liit programmiga Kiusamisest vaba lasteaed ja kool, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, SA Kiusamisvaba Kool KiVa programmiga ja TÜ eetikakeskus Hea kooli ja Väärtuskasvatuse kooli programmidega.

Alates 2014/2015 õppeaastast rakendatakse meie koolis VEPA Käitumisoksuste Mängu metoodikat, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule.  Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat õpetajad: Katrin Kurvits, Tiiu Kiveste, Ruth Vaga, Heli Laan, Karin Rahuvarm, Kristi Treial, Kaidi Sits ja Inga Merisaar. 

VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis rakendatakse VEPA metoodikat alates 2014/2015.õppeaastast. VEPA metoodika koolituse on läbinud rohkem kui 800 õpetajat enam kui 120 koolist üle Eesti.  

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele eneseregulatsiooni. Eneseregulatsioon on oskuste kogum, mis hõlmab keskendumist, tähelepanu ümberlülitamist, paindlikkust, püsivust, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele, mis toetab laste sotsiaalset ja emotsionaalset kompetentsi.  

2016-2018 aastatel Eestis läbiviidud VEPA metoodika mõju-uuring on tõestanud, et VEPA rakendamine vähendab käitumisprobleeme klassis ja parendab laste hakkamasaamist tunnis. Rohkem infot VEPA mõju-uuringu kohta leiab Tervise Arengu Instituudi nooremteaduri Karin Streimanni esinemisest.  

Arenenud eneseregulatsioon ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused omavad suurt mõju inimese käekäigule ja heaolule. Uuringutega on tõestatud, et VEPA rakendamine algklassides aitab ennetada sõltuvuste teket, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist noorte seas. Meie kooli jaoks on väga oluline VEPA metoodika tõhus ennetav mõju.  

Lastele meeldivad kõige rohkem sellised VEPA elemendid nagu suupill märguandjana, hääle tugevuse märk, nimepulgad, ajasti, kiidud.  Oleme üle kooli võtnud kasutusele suupilli ja nimepulgad. Oleme märganud, et VEPA elemendid aitavad tagada tunnis korra, lapsed pingutavad VEPA mängus ja muudes tunni tegevustes, et ei tuleks spleeme. Lastele meeldib mängida VEPA mängu, memme vigureid teha, kiidusid saada. Õpetajad on pannud tähele, et kasutades VEPA elemente saab klassis distsipliini hoidmisega hakkama ka asendusõpetaja. Meie kooli põhiväärtused on avatus ja koostöö, loovus ja uuriva tegevuse toetamine, väärikus ning traditsioonide austamine, kooli ajaloo väärtustamine. Seetõttu on VEPA rakendamine suureks toeks nende väärtuste lasteni viimisel. Lapsevanemad on andnud teada, et nad on rahul VEPA mängu rakendamisega algklassides.  

Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul kolmepäevase koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes.  Kui õpetajal on VEPA metoodika käes, siis ta võib seda rakendada veel mitme aasta jooksul, et pakkuda tuge erinevatele lastele ja luua oma klassis turvalist, sõbralikku ja õppimisele orienteeritud õhkkonda, nagu  teevad seda meie kooli algklasside õpetajad. Meie koolist on VEPA metoodika lühikoolituse läbinud ka  koolijuht, mis aitab meie kooliperel lähtuda samadest põhimõtetest.   

Rohkem informatsiooni VEPA metoodika kohta leiate VEPA kodulehelt ja Facebooki lehelt. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu.