MTÜ Kuninga Kool

MTÜ Kuninga Kool

Mittetulundusühing nimetusega ”Kuninga kool” on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev organisatsioon.

MTÜ eesmärgiks on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli tegevuse toetamine.

Asutamisleping  16. märts 2011.

Äriregistrisse kandmine 13. aprill 2011

Konto:

MTÜ Kuninga Kool  a/a 10220195297226

Õp. Elsa Fedtšenko fondi a/a 10220195298225 toetamaks reaalainetes väga tublisid õpilasi.


Asutajad ja juhatus:

Elen Kihl, Kersti Liiva, Jaak Martinson, Koidula Säde¸ Liina Õmblus .


Põhitegevused:

* kooli territooriumi ja olmeruumide kvaliteedi  ja heakorra parandamine

* kooli õppetöö läbiviimise toetamine ja abistamine

* kooliga seotud heategevuslike ürituste organiseerimise ja korraldaminse toetamine

* koolis töötava personali koolituste läbiviimise toetamine

* lapsevanemate kaasamine kooli ja õpilastega seotud tegevustesse

* lapsevanematega läbiviidavate koolituste ja muude tegevuste arendamine ja toetamine

* koolitusteenuse pakkumine erinevatele kooliga seotud sihtgruppidele

* kooli tugisüsteemide arengu toetamine

* õpilaste koolis toimuva ja koolivälise huvi- ja vaba aja tegevuste toetamine

* õpetajate ja õpilaste motiveerimine ja tunnustamine

* õpilaste omaalgatuslike tegevuste toetamine

* toetamiseks vajalike rahaliste vahendite hankimine läbi erinevate avalike projektide, fondide, sponsorite.


Liikmeks astumine:

MTÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liikmeks astumiseks esitab taotleja MTÜ juhatusele kirjaliku avalduse.

MTÜ liikmeks vastuvõtmise üle otsustab MTÜ juhatus.

MTÜ liikmel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega MTÜ üldkoosolekul;

b) olla valitud MTÜ juhatusse;

c) saada MTÜ juhatuselt teavet MTÜ tegevuse kohta.

MTÜ liige on kohustatud:

a) järgima MTÜ tegevuses osalemisel põhikirja ja MTÜ juhatuse otsuseid;

b) teatama MTÜ juhatusele MTÜ liikmete üle arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.