• Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  peamaja Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Kesklinna koolide võimla

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • vaade aiale Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

  Foto: Urmas Lekk

MEIE KOOL

Vaata kooli tutvustavat videot siit.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli üldise atmosfääri määravad kooli kultuur ja traditsioonid.
Kooli kultuur ilmutab end klassitubades, fuajees, koridorides, tundides, huviringides ja õpilaste kodudes, jõulu- ja aastalõpu pidulikes direktsiooni vastuvõttudes, kooli aastaõpetajate ja parimate õppurite autasustamises. Kooli kultuur peegeldub ka  kogu kollektiivi ja õpilaskonna püüetes arvestada ja säilitada ajaloolise haridustempli traditsioone, hinnates kõrgelt ajaloolist keskkonda ja arhitektuuripärandit, mis aitab õppida ka tulevikus väärtustama identiteeti ja ainupära.

Kooli õppe- kasvatustöö rajaneb alljärgnevatel põhimõtetel:

Kui laps elab kiitusega, õpib ta lugupidamist

Kui laps elab lahkusega, õpib ta õiglust

Kui laps elab turvalisusega, õpib ta ustavust

Kui laps elab tunnustuse ja heakskiiduga, õpib ta leidma maailmas armastust.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool asub 1875. aastal uusklassitsistlikus stiilis ehitatud koolihoones. Selles hoones töötas aastatel 1875- 1944 Pärnu Poeglaste Gümnaasium. Siit sirgusid olulised inimesed Eesti riigile, kes etendasid silmapaistvat ja mõjuvat osa kultuuri- ja teadusvallas, poliitikas ning ühiskondlikus elus. Üheteistkümnest Eesti riigitüüril olnud mehest olid viiel sidemed selle kooliga- Fr. Akkelil, J. Jaaksonil, K. Pätsil, J. Teemandil ja J. Uluotsal. Kooli vilistalased on ka male suurmeister Paul Keres, kelle büst asub koolimaja ees ning tuntud ooperilaulja Tiit Kuusik, armastatud muusik ja helilooja Valter Ojakäär. Koolihoones on avatud mälestustahvel nimekatele vilistlastele, kooli aulas asuvad büstid  Jüri Vilmsile ja Theodor Poolile.
Koolihoone auväärne minevik on andnud Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolile tugeva aluse ja suuna tänaste noorte kasvatamisel läbi kooli traditsioonide ja ühtsete väärtushoiakute.
Tänapäeval on Pärnu Kuninga Tänava Põhikool integreeritud põhikool, kus õppetöö toimub nii riikliku põhikooli kui põhikooli lihtsustatud õppekava alusel. Koolis õpib 520 õpilast ja töötab üle 50 pedagoogi.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kontseptsioon on kaasava kooli kontseptsioon, mille motoks on rohkem sallivust. Koolikultuur aktsepteerib iga õpilase eripära ja võimeid. Põhiprotsess on õpilase areng ja selle arengu eeldus on koostöö igal tasandil. Õpilast toetatakse ja tema arengut hinnatakse võrrelduna tema võimetega. Koolis on ühtsed väärtushoiakud ja käitumisnormid (õpilased, õpetajad, lapsevanemad, koolitöötajad). Pedagoogilise personali suundumus on olla õppimiskeskne õpetaja (õpioskuste õpetamine, kaasaegsete õppemeetodite rakendamine, loovuse ja uuriva tegevuse toetamine, õpetaja eneseanalüüs).

Meie kooli missioon:

Mitmekülgsed valikud, kohanemisvõime ja lugupidavaid suhteid pakkuv kvaliteetne haridus loob vundamendi kogu eluks.

Meie kooli visioon:

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool on parim põhikool: see ei ole võistlus teistega, vaid mõtteviis – lubadus olla iga päev parim versioon iseendast ja leida parim igast lapsest. Me tagame antava hariduse kvaliteedi ja usaldatavuse. Peame oluliseks võimetekohast pingutust, sotsiaalseid oskuseid ja loovust. Väärtustame elukestvat õpet.

Meie kooli põhiväärtused:

1. Avatus ja koostöö – oleme õppe- kasvatusvaldkonnas parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumise ja vastutustundega. Meie prioriteediks on kestlik areng ja vastutustundlik maailmakodaniku kasvatamine. Toetudes headele akadeemilistele teadmistele julgeme koostöös vanematega leida probleemidele lahendusi, mõelda teisiti ning olla pidevas arengus. Meie tegevus on arusaadav ja avatud. Austame ja arvestame oma partnereid ning nende seisukohti.

2. Loovus ja uuriva tegevuse toetamine – õpime igast kogemusest ja arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Väärtustame koolirõõmu- nii õppija kui õpetaja heaolu. Tunneme heameelt liikumisest. Oleme avatud uuendustele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis. Toetame uute teadmiste otsinguil maailma uurimist, nutikaid lahendusi ning suuname küsima, avastusi tegema ja saadud tulemusi kontrollima.

3. Väärikus, traditsioonide austamine ja kooli ajaloo väärtustamine – oleme usaldusväärsed ja vastutame oma sõnade, valikute ja käitumise eest. Suhtleme inimestega avatult ja lugupidavalt. Eesti Vabariik on meie kodumaa ning me armastame, austame ja hoiame seda. Hoiame au sees Eesti rahvussümboleid, eesti keelt ja kultuuri. Loome ja väärtustame oma kooli ajalugu.

Tunnuslause: Oleme akadeemilised, sportlikud ja loovad.