Loodusained

Loodusainete aineühendus aitab korraldada õpetamist:

Bioloogias – õp Katrin Lekk, Urmas Lekk

Geograafias –  õp Urmas Lekk

Loodusõpetuses – õp Urmas lekk

Füüsikas – õp Elmu Mägi

Keemias – õp Ly Suursild

Matemaatikas – õp Urve Paulmann, õp Tea Toode

Infotehnoloogias – õp  Kairi Osula

Ajaloos ja ühiskonnaõpetuses – õp Kadri Polski

Aineühenduse esimees on  matemaatikaõpetaja Urve Paulmann, kelle ülesandeks on korraldada aineühenduse tegevust ja esindada aineühenduses osalejate ühiseid huve.

Aineühenduse eesmärgiks on õpilastele baasteadmiste ja –oskuste andmine, õpilaste ettevalmistamine aineolümpiaadideks ja erinevateks võistlusteks, ürituste korraldamine ja läbiviimine. Loodusainete populariseerimiseks õpilaste hulgas osaletakse erinevates projektides.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis õpetatakse 7. – 9. klassides matemaatikat diferentseeritult, jaotades õpilased kahe paralleelklassi põhjal põhi- ja süvarühmaks. Valiku tegemisel arvestatakse õpilase erinevaid võimeid, aastahinnet ja VI klassi tasemetöö tulemust. Mõlemas rühmas läbitakse kõik teemad, mis on riiklikus õppekavas antud.
Põhirühmas õppematerjal läbitakse rahulikumas tempos, kõikide õpilaste edasijõudmist arvestades. Oluline on pakkuda kõigile õpilastele eduelamust ning ainest arusaamist. Kord nädalas (matemaatika ainetunni ajal) saavad need õpilased, kellel  on aine raske ja kellele sobib õpetamine väiksemas rühmas, abi eripedagoogi juures.
Süvarühmas  läbitakse materjal kiiremas tempos, käsitletakse ka lisateemasid. Selle rühma õpilased esindavad kooli aineolümpiaadidel  ja -võistlustel. Kord nädalas osalevad need õpilased (matemaatika ainetunni ajal) olümpiaadiks ettevalmistavas tunnis.