Algõpetus

Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis on algklassid 1.-4. klassini, igas lennus kaks klassikomplekti. Klassiõpetaja annab oma klassis enamasti kõiki põhiainetunde.
Õppetöö aluseks on riiklik õppekava. Läbi aastate on meie kooli õpilaste õpitulemused olnud suurepärased. Uue õppekava rakendamine aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isikuteks. Oluline on märgata iga õpilast ja tagada kõigile võimetekohane pingutus. Kool väärtustab samas ka hästitoimivat tugisüsteemi, mida rakendatakse 1. klassidest alates vastavalt vajadusele. Tugivõrgustiku moodustavad logopeed, psühholoog, sotsiaalnõustaja, kellega õpetajad teevad tihedat koostööd. Tugisüsteemi peamiseks eesmärgiks on ennetada tekkivaid probleeme.

Kool peab oluliseks süvendatud õppetegevust lastega, kellel on suurem huvi mõne ainevaldkonna vastu. Süvendatud huviga õpilastele pakutakse lisavõimalusi alates esimesest klassist.

Koolile lisab omanäolisust:

  • inglise keel alates esimesest klassist;
  • õpioskuste arendamine 2. – 4. klassis tunniplaanilise tunnina;
  • arvutiõpetus 1. – 4. klassis tunniplaanilise tunnina;
  • 1. klassi õpilastel võimaldatakse väikestes rühmades arendada oskusi malemängus, robootikas ja nuputamistegevuses (tunniplaaniliselt);
  • 1. klassi õpilased osalevad tunniplaaniliselt Kunstide Majas toimuvates pilliõppe ja liikumise/kehakooli tundides;
  • 2. klassid tantsivad Kunstide Majas peotantsu;
  • 3. klassis tantsib rahvatantsu valikrühm.

Kooli koostööpartneriks on Pärnu Kunstide Maja. 1. klasside õpilased käivad kord nädalas pilliõppe tunnis. Iga laps saab vastavalt oma soovile valida pilli, mida korra nädalas harjutada. Tunni eesmärgiks on huvi tekitamine muusika ja pillimängu vastu. Kevadel toimub ühine lõpukontsert vanematele, kus lapsed esitlevad aasta jooksul õpitut.

Iga kooliaasta lõpus toimub koostöös Kunstide Majaga nädalane linnalaager 1. klasside õpilastele, kus lastele pakutakse palju põnevaid tegevusi.

Meie kooli algklassides on aktiivne klassiväline tegevus. Iga õpetaja on omanäoline ja sellest tulenevalt on igal klassil omad traditsioonid ja tegemised. Igal veerandil võetakse ette mitmeid toredaid üritusi: väljasõidud loodusesse, teatri- ja kontserdikülastused, ekskursioonid Eestimaal. Tihe koostöö on õpetajatel Pärnu Keskraamatukogu, Pärnu muuseumi, Maarja Magdaleena gildi, Keskkonnahariduskeskuse, Endla teatri ja Pärnu kontserdimajaga. Klassiväline tegevus toetab õppekava.

Lapsevanemad on koostööpartnerid, kelle algatusel on toimunud erinevad üritused ja projektid. Kool on liitunud vanemate algatusel kiusamisvastase programmiga “Mina ei kiusa” ja tervisearenguinstituudi projektiga “VEPA” (Veelgi parem käitumine). Ühised eesmärgid ja planeeritud koostöö tagavad iga lapse võimetekohase arengu.

Mitu korda aastas toimuvad ühisüritused kogu algklassiperele: karneval, jõulupidu, sügisene/kevadine ühismatk loodusesse. Samuti on algklassid aktiivsed osalejad ja organiseerijad ülekoolilistel traditsioonilistel üritustel nagu sportlik isadepäev, jõulupidu ja emadepäevakontsert.